Ј А В Н И П О З И В

Јавни позив за додјелу подстицајних средстава за развој самосталних предузетника који обављају услужну дјелатност

 

на подручју Града Бијељина за 2020. годину

 1. Предмет

Предмет Јавног позива је додјела подстицајних средстава послодавцима у функцији запошљавања и повећања продуктивности и конкурентности, улагања у унапређење технолошких процеса: набавку машина опреме и алата – суфинансирање дијела трошкова набавке основних средстава самосталним предузетницима који обављају услужну дјелатност на подручју Града Бијељина.

2.Намјена

Подстицаји су намијењени:

Самосталним предузетницима  који обављају  услужну дјелатност (осим трговине и угоститељства) на подручју Града Бијељина, у укупном износу од 30.000 КМ. Максималан појединачни износ до 5.000,00 КМ.

Могу остварити право за следеће намјене:

 • За запошљавање нових радника.
 • За набавку основних средстава машина, опреме и алата.

3.Услови за остваривање права на подстицај

Право на подстицај имају  самостални предузетници која испуњавају следеће услове:

 1. Да су регистровани за обављање услужне дјелатности (осим трговине и угоститељства),
 2. Да редовно измирују обавезе по основу пореза и доприноса у складу са законом,
 3. Да је лице за које се тражи подстицај било на евиденцији Завода за запошљавање-Биро Бијељина, прије објаве јавног позива,
 4. Да имају најмање два (2) запослена радника, укључујући власника
 5. Да редовно измирују обавезе према Граду Бијељина (комуналне таксе и накнаде),
 6. Да испуњавају и друге услове утврђене Јавним позивом и Правилником о начину и условима коришћења подстицајних средстава за развој малих и средњих предузећа и самосталних предузетника.

Право на подстицај не могу остварити: удружења грађана, дјелатности из области игара на срећу, трговине и угоститељства, државни органи, организације и други корисници буџетских средстава.

4.Критеријуми за додјелу подстицаја

 1. Подстицајна средства могу користити послодавци који имају потребу за адекватном радном снагом која ће допринијети повећању њихове конкурентности.

Послодавац који користи овај вид подстицаја обавезан је да запосли најмање једног радника на период од једне године, да измирује обавезе пореза и доприноса и да задржи постојећи број радника у периоду од годину дана.

 1. Повећање продуктивности и конкурентности у функцији улагања у унапређење технолошких процеса; набавку машина, опреме и алата – суфинансирање дијела трошкова набавке основних средстава у циљу технолошког развоја предузетништва. Корисник ове врсте подстицаја обавезан је да задржи број постојећих запослених радника најмање на период од једне године и да измирује обавезе пореза и доприноса.

Подстицајна средства се могу користити за следеће намјене: куповину основних средстава, опреме, алата, набавку информатичке опреме и пословног софтвера неопходних за обављање регистроване дјелатности.

Подстицајна средства се не могу користити за реновирање пословног простора, куповину намјештаја и расхладних уређаја.

5.Потребна документација

Самостални предузетници прилажу  следећа документа:

 1. Пријавни образац у потпуности попуњен и откуцан на рачунару, јасно образложен и овјерен од стране власника,
 2. Рјешења о регистрацији самосталног предузетника,
 3. Увјерење о регистрацији пореског обвезника ЈИБ,
 4. Увјерење о измиреним пореским обавезама укључујући и обавезе према Граду Бијељина, од Пореске управе Републике Српске
 5. Увјерење о броју запослених радника и измиреним обавезама према радницима,са списком пријављених радника, од Пореске управа Републике Српске
 6. Увјерење о измиреним обавезама према Граду Бијељина, комуналне таксе и остале обавезе, издаје одјељење за Финансије Градске управе Града Бијељина
 7. Копије одговарајуће пореске пријаве пореза на доходак ( образац 1007,1004, 1005)  за последња 3 мјесеца,
 8. Доказ за набавку основног средства; машина, опреме и алата, из 2020. године, (Фактура, оригинал или овјерена фотокопија, или купопродајни уговор овјерен код нотара)

Комисија задржава право  да поред наведених накнадно затражи и додатне документе и доказе, релевантне при одлучивању о поднесеној пријави

Документа морају  бити оригинали или овјерене фотокопије које не могу бити старије од три мјесеца, сем докумената под

тачком 5.7.

Пријавни образац за додјелу подстицаја у потпуности мора бити читко попуњен и овјерен од стране власника, јер у противном се неће  узети у разматрање.

6.Разматрање захтјева

Испуњеност услова и оцјену пријава за додјелу подстицаја на основу Правилника о начину и условима коришћења подстицајних средстава за развој малих и средњих предузећа и самосталних предузетника утврђује Комисија именована рјешењем директора, те сачињава приједлог ранг листе.

На приједлог Комисије .директор доноси одлуку о додјели средстава, а са сваким корисником подстицаја појединачно се закључује уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.

7.Закључивање уговора

При потписивању уговора корисник подстицаја који запошљава нове раднике је дужан да донесе; Увјерење да су лица која се запошљавају била на евиденцији Завода за запошљавање Биро Бијељина прије  расписивања јавног позива, Пријаве радника (oбразац ПД 3100 из Пореске управе) и бјанко овјерену и потписану мјеницу са мјеничном изјавом, као инструмент обезбјеђења.

8.Дозначавање средстава

Подстицај се дозначава у укупном износу, а у складу са уговором. Коначну исплату средстава се врши из Трезора Града Бијељина.

9.Начин и рок за подношење захтјева

Пријава са потребном документацијом доставља се лично у Агенцију или путем поште у запечећеном коверту на адресу:

Агенција за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина улица Меше Селимовић 22А, Поштански фах 187  Бијељина са назнаком   „Пријава на јавни позив за за додјелу подстицајних средставаза развој самосталних предузетника који обављају услужну дјелатност  на подручју Града Бијељина за 2020. годину  – НЕ ОТВАРАТИ прије састанка Комисије’’

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног позива. Од  09.јул  до  24.07. 2020. године.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити предмет разматрања.

10.Остале напомене

Јавни позив, пријавни образац и Правилник о начину и условима коришћења подстицајних средстава за развој малих и средњих предузећа и самосталних предузетника  број: 427/20 од 30.06.2020.године , доступни су и на wеб страни www.agencijamsp.com

Додатне информације могу се добити у просторијама Агенције и на телефон 055/204 024.

Текст јавног позива можете преузети на овом линку.

Образац за пријаву за остваривање права на подстицајна средства пројекта „Додјела подстицајних средстава за развој самосталних предузетника који обављају услужну дјелатност на подручју Града Бијељина за 2020. годину“

error: Sav sadržaj je vlasništvo portala MOJABIJELJINA.com !!